top of page

Obchodní podmínky

Fyzická osoba Monika Hůlová, IČO: 76624421, se sídlem Šárovo kolo 970/3, Praha 5 - Radotín, Fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku od 3. 3. 2010 Městská část Praha 1, č.j. ÚMČP1/3444/2010/ZAC/5 (dále jen „Provozovatel“)

 

Pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje přístup k produktům a službám a jejich nákup prostřednictvím internetové stránky www.monikahulova.cz . Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými nebo právnickými osobami registrovanými na stránkách www.monikahulova.cz (dále jen „Uživatelé“)

 

(dále jen „Obchodní podmínky“).

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

1.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

1.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

1.2.2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

1.2.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

1.2.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

1.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

1.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

1.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

 

1.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně přes platební bránu Stripe na účet prodávajícího č. 670100-2204297984/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“);

 

2.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

2.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

2.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

2.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

2.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

2.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

PLATBY:   a ) platba on-line kartou/ on-line převodem (POSKYTOVATEL STRIPE) 

                 b ) bankovním převodem 

 

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 10.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

 

3.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

3.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

3.5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 12.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

5.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamované zboží je taktéž možné zaslat na adresu provozovny prostřednictvím České pošty, přičemž kupujícímu nevzniká právo na náhradu poštovného.

 

5.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

5.6. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc odeslána, běží lhůta od dojítí věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost.

 

5.7. Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:neodborným použitím či skladováním zboží, mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem), jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.

Fotografování a retušování

Podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek a jsou dostupné níže v sekci GDPR.

Objednáním na focení souhlasíte s obchodními podmínkami a berete na vědomí můj autorský styl focení i editace fotek.

Během focení je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení s mými rekvizitami a scénami včetně mé osoby - platí to pro fotografie i videa.

Veškeré fotografie na těchto stránkách jsou majetkem fotografa a nelze je použít pro jakékoliv komerční či nekomerční účely, propagaci či prodej třetím stranám bez písemného souhlasu autora.

všechny fotografie jsou chráněny autorským právem ©.

Pokud máte zájem o použití některé fotky, kontaktujte mě.

Prosím, abyste nepoužívali fotografie z náhledů, ty slouží pouze k vašemu náhledu pro výběr k editaci, ne k publikaci, dále prosím, abyste mnou obdržené fotografie už nijak sami neupravovali (za pomoci různých filtrů ap.) a nepublikovali pod mým jménem.

Co se děje po focení

Náhledy fotografií s vodoznakem, které vám zašlu, vybírám já a jejich počet není konkrétně určen, vždy však zaručuje dostatečný a kvalitní výběr v rámci zvoleného balíčku.

Fotky uvidíte v galerii na rajčeti, kterou vám pošlu do tří dnů od focení, nebo od přijaté platby a slouží výhradně pro výběr k retušování.

Zaslání více fotografií k náhledům nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky a náročnosti focení.

Fotky k editaci si vyberete sami, pokud se vám nechce, nebo se nemůžete rozhodnout, ráda to udělám za vás, pochopitelně po domluvách a konzultacích s vámi, zavolám vám.

Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a mého fotografického stylu.

U svatebních fotografií je konečný výběr odevzdávaných fotografií klientovi zcela na mém výlučném uvážení, vždy je ovšem dodržen a zaručen garantovaný počet v rámci zvoleného balíčku

doplatky nad rámec balíčku prosím na účet, nebo v hotovosti, ale vždy před začátkem editace na vybraných fotografiích.

Míra spolupráce dětí během focení není odpovědností fotografky.

Pokud se nepodaří ve vymezeném čase nafotit dostatečný objem kvalitních snímků z důvodu nedostatečné spolupráce dětiček, tatínků a maminek, či babiček, je nutné akceptovat, že tomu může odpovídat počet výsledných snímků, který se může od dané objednávky lišit.

Pokud skutečně v důsledku nedostatečné spolupráce z vaší strany (kdy fotograf nedostal dostatečnou možnost balíček nafotit) vznikne méně snímků než je uvedeno v poptávaném balíčku, nedochází ke snížení ceny balíčku a objednatel je i za těchto okolností povinen uhradit částku z poptávaného balíčku v plném rozsahu.


Některé druhy focení vyžadují složení rezervačního poplatku na daný termín, kvůli rezervaci ateliéru, tento poplatek je nevratný, v případě závažného a akutního důvodu ( př. nemoci) lze focení po dohodě domluvit na jiný termín, u boudoir focení pouze v případě, že se najde náhradnice (zajistí si klient) a to pouze do 3 měsíců od zrušeného termínu.

Pozdní příchody

V případě, že se na focení nemůžete dostavit, prosím dejte mi vědět a domluvíme se na jiný termín, není nic horšího než nemocné a nevyspalé děti a naštvaný tatínek..

Čas focení na kterém se domluvíme prosím dodržujte, pokud přijdete dříve, můžete se setkat s předchozími klienty, pokud později - obíráte se o svůj čas na focení.

Maximální délka fotografování je uvedena v ceníku konkrétního balíčku a nelze ji jen tak prodlužovat.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování času focení.

Opozdíte-li se déle než o 30 minut, může se stát, že focení zrušíme.

Opozdí-li se bez předchozí omluvy fotograf, má klient nárok na 1 fotografii nad rámec balíčku za každých 20 minut čekání na fotografův příchod.

Pokud je třeba termín focení přeložit zaviněním fotografa a není-li toto oznámeno klientovi minimálně 12 hodin předem, má klient nárok na 2 fotografie v digitální podobě nad rámec balíčku.

V případě, že je to oznámeno více jak 12 hodin předem není možné vyžadovat žádnou kompenzaci.

Retuš fotografií

Objednání fotografií k retuši je závazné.

Neodpovídám za špatně odvedenou práci ostatních osob poskytujících služby klientovi - např. vizážistka, kadeřnice, nevhodný střih šatů ap. a nejsem povinna tyto chyby odstraňovat v editoru v rámci smluvené ceny.

Nespokojenost s vlastním vzhledem nemohu nijak ovlivnit a není důvodem k reklamaci.

Nespokojenost a nesouhlas s mým fotografickým stylem a autorským pojetím není důvodem k reklamaci.


Reklamace foto makeupu je možná pouze před začátkem focení nebo v jeho průběhu, po skončení fotografování nikoliv.

základní editace zahrnuje: úpravu kompozice a expozice, základní retuš (odstranění trvalých vad jako je např. akné, modřiny, případně bělení očí a zubů), úpravu barev a stylizaci

U těhotenské fotografie, boudoiru a svatebních portrétů přidávám větší retuš pleti (zjemnění výrazných vrásek, ale ne rysů) a někdy se nabízí i jemná modelace postavy.

Určitě doporučuji profesionální vizážistku, která vám vytvoří kvalitní makeup.

Pravdou je, že předělat makeup na místě od vizážistky je daleko jednodušší, než ho poté předělávat na každé fotce zvlášť (poté už se jedná za nadstandardní retuš za příplatek dle ceníku). Pokud se na focení necháváte nalíčit a učesat jinde, prosím vždy tak, abyste byly spokojené.

Reportážní typ fotografií a skupinová fota nejsou hloubkově retušovány, obsahují pouze základní úpravu: úpravu kompozice a expozice, úprava barev, když je třeba.

V případě nadstandardních přání (úprava tvaru zubů, odstranění tetování/samolepek, úpravy trčejících ramínek či neposlušných vlasů a dalších náročnejších retuší) bude účtováno hodinově dle ceníku, ale toto s vámi vždy konzultuji, aby bylo zřejmé zda již jde o nadstandardní retuš či nikoliv.


Kdy fotky dostanete

Dodací lhůta hotových fotografií je 1 – 3 týdny od vámi dodaného výběru fotek k editaci a může se mírně lišit směrem nahoru i dolů v závislosti na mé aktuální vytíženosti.

Hotové fotky posílám přes úschovnu.

U svateb se délka dodání může pohybovat do 4 týdnů od svatby a fotografie obdržíte na flash disku.

Pokud víte, že budete fotografie potřebovat dříve, prosím objednejte se dříve

nebo využijte možnost zrychleného dodání fotografií do 7 dnů, případně do druhého dne, příplatky dle aktuálního ceníku.

V případě nemocí, dovolených může být lhůta dodání úměrně prodloužena, ale o tom vás samozřejmě budu informovat při objednání na focení.

Fotografie obdržíte v poměru stran 2:3 ve formátu jpeg a v plném rozlišení, jiné formáty i rozlišení jsou možné pouze po domluvě.

Klient je seznámen s doporučením data zálohovat na více místech (nejlépe na třech).

Jak je to publikací vašich fotek?

Zákazník nabývá vlastnická práva, fotograf nabývá autorská práva

 

UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA

Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových autorských práv. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.


Podle autorského zákona č. 121/2000 sb je zakázáno tyto fotografie jakkoliv dále upravovat nebo používat pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodeji třetí straně, bez písemného souhlasu fotografa, totéž platí i pro náhledy fotek na rajčeti.

Fotograf má právo po odsouhlasení klientem (do emailu či sms zprávy) fotografie využít pro vlastní obchodní účely (web, články, reklama, výstavy, sociální sítě, atd.), není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Jak dlouho archivuji fotografie?

Nafocené fotografie (a galerii na rajčeti) zálohuji  po dobu 14 dní od předání zakázky, po měsíci z pc mažu, není-li domluveno jinak.

Ponechávám si jen upravené fotky a pár zmenšených nafocených jpg.

Pokud vám výběr fotek k retuši bude trvat půl roku a déle, nemohu zaručit, že vám zakázku dodám do 1-3 týdnů, pokud si nevyberete ani za rok a nereagujete na email ode mě, nemohu zaručit, že budu mít vaše fotografie ještě zálohované.

Reklamace

Nespokojenost s vlastním vzhledem nemohu nijak ovlivnit a není důvodem k reklamaci.

Nespokojenost a nesouhlas s mým fotografickým stylem a autorským pojetím není důvodem k reklamaci. Reklamace foto makeupu je možná pouze před začátkem focení nebo v jeho průběhu, po skončení fotografování nikoliv.

Reklamace je možná pouze u technicky špatných fotek. Klient je také srozuměn se skutečností, že výsledné poskytnuté služby jsou odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektující osobitý vzhled věcí, krajiny a lidí.

Estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem. Jakákoliv reklamace musí být uplatněna nejpozději měsíc od odevzdání zakázky

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy monikahulova@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

GDPR

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba Monika Hůlová, IČO: 76624421, se sídlem: Šárovo kolo 970/3, Praha 5 - Radotín (dále jen: „Správce”) a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Jaké osobní údaje zpracovávám?

 

Přijímáme, shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které zadáte na mých webových stránkách nebo mi je poskytnete jiným způsobem. Kromě toho shromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení vašeho počítače k ​​internetu; přihlašovací údaje; emailovou adresu; heslo; informace o počítači, připojení a historii nákupů. Používáme softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy stránky, délky návštěv na určitých stránkách, informací o interakci se stránkou a metod používaných k odcházení ze stránky. Shromažďujeme také osobní údaje (včetně jména, e -mailu, hesla, sdělení); platební údaje (včetně informací o kreditní kartě), komentáře, zpětné vazby, recenze produktů, doporučení a osobní profil. Informace o cookies naleznete zde.

 

3. Proč osobní údaje zpracovávám a na jakém základě?
 

A) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

– zpracovávat Vaše osobní údaje na základě plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona (například archivace účetních záznamů) a to i bez Vašeho souhlasu

– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

B) Účelem zpracování osobních údajů je:

– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

– zlepšení kvality našich služeb

– zobrazování reklam na základě Vašich zájmů

– provádění analýz a měření

– k zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám

– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. Kdo bude mít přístup k Vašim údajů a jak dlouho?
 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Partneři, kterým Vaše data svěřujeme, jsou rovněž schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům v nezbytném rozsahu jsou:

a) Osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb;

b) osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

c) osoby, které pro nás zajišťují zabezpečení a integritu našich služeb, technický provoz určité služby, provozovatelé technologií a další služby, které využíváme v souvislosti s provozováním e-shopu a webových služeb;

d) inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;

e) provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

f) při založení opakované platby budou platební údaje zákazníka uloženy také na straně příslušné platební brány či banky;

g) Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům veřejné správy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země. Veškerá data jsou ukládána na území zemí EU, nebo zemí, které jsou EU ustanoveny jako bezpečné.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. Jsou mé osobní údaje v bezpečí?
 

Naše společnost je hostována na platformě Wix.com. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím úložiště dat Wix.com, databází a obecných aplikací Wix.com. Ukládají vaše data na zabezpečených serverech za bránou firewall.  

Všechny brány pro přímé platby nabízené společností Wix.com a používané naší společností dodržují standardy stanovené PCI-DSS spravované radou PCI Security Standards Council, která je společným úsilím značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s informacemi o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.

 

 

6. Můžu zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?
 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů. Jedná se o případ, kdy jsou Vaše osobní údaje nezbytné:

– pro splnění všech povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi, poskytnutí služby či produktu

– pro splnění všech obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat některé osobní údaje i bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu

– zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů)

 

7. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
 

Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů: 

a)  požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné,

c) požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech, 

d) požadovat omezení zpracování údajů,

e) získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci,

f) máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

h) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Každé z těchto práv můžete uplatnit na níže uvedených kontaktních údajích. Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Každý uživatel využívající naše služby má možnost získat přehled veškerých osobních údajů, které o něm evidujeme, včetně možnosti je upravovat na svém Uživatelském účtu. Přihlásit se můžete zde. 

V případě nepřijetí Vaši žádosti, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. V určitých případech, kdy bude Vaše žádost nepřiměřená nebo nedůvodná (zejména v případech kdy se žádost nepřiměřeně opakuje), nejsme podle Nařízením povinni zcela nebo z části Vaší žádosti vyhovět. V takových případech Vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Jako subjekt údajů máte vždy právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. 

V případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

 
8. Jak mě můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas           s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: monikahulova@centrum.cz

Požadavek je rovněž možné řešit korespondenční cestou na adresu: Monika Hůlová, Šárovo kolo 970/3, Praha 5 - Radotín

Abychom si mohli ověřit Vaši identitu, můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob

k Vašim osobním údajům.

Zdroje grafiky: 

https://www.freepik.com/free-psd/poster-frame-living-room-mockup_13260622.htm#&position=8&from_view=detail#&position=8&from_view=detail#position=8

 

http://freemockupzone.com/free-frame-mockup-design-branding/

 

http://freemockupzone.com/free-children-room-photo-frame-mockup/

 

http://freemockupzone.com/free-elegant-photo-frame-mock-up-psd-for-artists-2017/

 

http://freemockupzone.com/free-delicate-photo-frame-mockup/

 

https://www.freepik.com/free-psd/poster-frame-living-room-mockup_13260611.htm#&position=0&from_view=detail#&position=0&from_view=detail

 

https://www.freepik.com/free-psd/wall-art-picture-frame-living-room-mockup_13261172.htm#&position=17&from_view=detail#&position=17&from_view=detail

 

https://www.freepik.com/free-psd/poster-frame-living-room-mockup_13260639.htm#&position=4&from_view=detail#&position=4&from_view=detail

bottom of page